Mantra do mês - Kailash

07-03-2017 15:53

Kailash ki Shaktí Shiva
Shankara ki jay jay
Yamuná ki jay jay
Gañgá ki jay jay