Mantra do mês - Namah Shivaya

10-06-2018 20:44

Namah Shivaya, namah Shivaya, namah Shivaya,
namah Shivaya, namah Shivaya, namah Shivaya.